מושב גן חיים
גגות סולאריים

מכרז פומבי

מכרז פומבי | גן חיים - גגות סולאריים

תכנון, הקמה, אספקה ואחזקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית

הוועד המקומי גן חיים (להלן: "הוועד המקומי") מזמין בזאת הצעות להתקשרות קבלנית לתכנון, הקמה, אספקה ואחזקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית, מכרז פומבי מס' 1/2021. רשאים להשתתף במכרז יחידים או תאגידים רשומים כדין, העונים על כל התנאים האמורים במסמכי המכרז במועד הגשת ההצעות.

את מסמכי המכרז ניתן לקבל בכמה דרכים:

  1. באופן ידני במשרדי הוועד המקומי, רח' הרימון 7, מושב גן חיים, בין השעות 08:30-13:00.
  2. באי-מייל בכפוף להרשמה תוך ציון שם החברה, שם הנציג, מספר טלפון וכתובת אי-מייל, בכתובת liat@gal-engineers.co.il או office@ganhaim.org.il

מציעים המעוניינים לקבל עידכונים לעניין המכרז נדרשים לשלוח הודעת הרשמה בדוא"ל לכתובת liat@gal-engineers.co.il
לשאלות ולפרטים נוספים צרו קשר עם משרד הוועד בטלפון 09-7443001.

אשר בה יפורטו הפרטים הבאים: שם המציע, שם איש קשר, פרטי התקשרות טלפון וכתובת מייל. כל שינוי במסמכי המכרז שיבוצע לאחר פרסום המכרז, לרבות שינויים מהותיים ושינויי מועדים, מסמכי הבהרות וכד' יועברו למציעים אשר נרשמו בדוא"ל וכן יפורסמו באתר האינטרנט של מושב גן חיים.

את ההצעות יש להגיש עד יום ג' 14.12.21 בשעה 12:00 במסירה ידנית בתיבת המכרזים במשרדי הוועד המקומי גן חיים.

מובהר, כי הוועד המקומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, הכול על פי שיקול דעתו הבלעדי של הוועד המקומי.

בכל שאלה בנוגע למכרז להקמת גגות סולאריים בגן חיים, השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם

גן חיים גגות סולאריים